درباره گروه آموزشی راف

گروه آموزشی راف یک تیم آموزشی است که با استفاده از مطالعات، تحقیقات و تجربیات سال های گذشته خود در زمینه روانشناسی - انگیزشی و مشاوره فردی، نیاز مردم به آموزش را غنیمت شمرده و مطالب خود را در قالب دوره های آموزشی در اختیار افراد خواستار آموزش جهت رشد و توسعه شخصیت فردی قرار می دهد. در این راه در درجه اول کیفیت آموزش و کاربردی بودن مباحث بسیار برای راف حائز اهمیت بوده و خواهد بود. از اینرو گروه راف سبک خاص آموزشی خود را به سه مرحله زیر تفکیک کرده است تا افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی راف بتوانند حداکثر استفاده را از مطالب گفته شده و مهم تر از آن کاربرد آن ها را در زندگی خود بکار برند.